kredyty hipoteczne

19.01.2017 11:51

BIG InfoMonitor: Lepiej rachunki opłaca senior niż 40-latek

Rośnie udział seniorów wśród dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Obecnie co czternastaosoba z rejestru ma ukończone 65 lat. To jednak wciąż niewiele biorąc pod uwagę, że wśród pełnoletnich Polaków 65 rok życia ukończył niemal co piąty. Głównym problemem popadających w kłopoty są kredyty, rachunki za energię oraz opłaty na czynsz. Przeciętny dług w ciągu roku niemal się podwoił i wynosi obecnie 13,8 tys. zł.

Choć znaczenie seniorów wśród nierzetelnych dłużników rośnie, to jednak osoby starsze wciąż nie są w "pełni" reprezentowane w gronie dłużników, adekwatnie do udziału tej grupy wiekowej w społeczeństwie. Jak wynika z danych GUS*, osób które ukończyły65 lat żyje w Polsce 6 076 107, czyli 19,3 proc. ogółu populacji dorosłych Polaków. Tymczasem wśród 1 789 172 dłużników zarejestrowanych w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonior na koniec 2016 r. osób starszych było 7 proc. - 125 tys. W ciągu roku ich odsetek w gronie niepłacących na czas rat pożyczek oraz bieżących rachunków wzrósł o blisko 1 pkt. proc.Liczba dłużników może być wyższa, bowiem nie wszyscy wierzyciele zgłaszają dłużników do BIG. - Mimo, że obserwujemy trend rosnący w udziale osób starszych wśród niepłacących swoich zobowiązań, to jednak grupa ta pod względem solidności płatniczejwciąż prezentuje się bardzo korzystnie. Biorąc pod uwagę udział poszczególnych grup wiekowych w społeczeństwie, zdecydowaną nadreprezentację dłużników w InfoMonitorwidać przede wszystkim w gronie 35 - 44 latków.Gdy w społeczeństwie osób w tym wieku jest ponad 18 proc., to na naszej liście dłużników jest powyżej 27 proc. Bardziej widoczni w rejestrze niż w przekroju społecznym są też osoby między 45 - 54 rokiem życia oraz 25-34 latkowie - zwraca uwagę Mariusz Hildebrand, wiceprezes BIG InfoMonitor.

- Może jednak niepokoić szybki wzrost przeciętnej wartości zaległości. W ciągu roku średnia kwota niespłaconych na czas zobowiązań seniorów, notowana w BIG InfoMonitor,zwiększyła sięz 7 726 zł do 13 818 zł. Jeszcze na koniec 2015 r. stanowiła dwie trzecie średniej zaległości ogółu niesolidnych dłużników, dziś niewieleodstaje odśredniej dla wszystkich dłużników, wynoszącej 14 352 zł. A nie da się ukryć, że możliwości finansowe osób starszych są jednak mniejsze niż aktywnej zawodowo i cieszącej się zdrowiem młodszej części populacji -dodaje Mariusz Hildebrand.

Łączne długi 125 tys. starszych dłużników sięgają obecnie 1 727 mln zł i stanowią 6,7 proc. całej puli- 25,68 mld złzaległości osób prywatnych wpisanych do BIG InfoMonitor.

Problem z kredytami, energią i czynszem

Choć nieopłacone na czas długi na rzecz banków, wpisane do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, składają się nanieznaczną część kwoty zaległości, to właśnie w tej kategorii zobowiązań seniorzy są najbardziej zauważalni. Ich udział wynosi tu 16 proc., co oznacza, że co szósta złotówka niespłaconego w terminie kredytu, który trafił do BIG InfoMonitor przypada na osoby powyżej 65 roku życia. Podczas gdy jak wcześniej wspomniano, w całości zaległości seniorzy mają 6,7 proc.Znaczącą rolę seniorzy odgrywają też w zaległościach z tytułu kredytów ratalnych (15 proc.), a do tego należałoby także dodać widoczny ich udział w niespłaconych kredytach z kart kredytowych (9 proc.). Kredyty to jednak nie jedyna kategoria nieuregulowanych zobowiązań, w której wyróżniają się osoby starsze. Na seniorów przypada również co ósma zaległa złotówka (12 proc.) z nieopłaconych rachunków za energię elektryczną i gaz oraz z tytułu czynszu i najmu. Osoby starsze słabiej radzą sobie również z płatnościami za wodę i w spłacie pożyczek w firmach pozabankowych. Należy do nich odpowiednio 10proc. i 8 proc. zaległości z obu tych kategorii.

Co zrozumiałe seniorzy są mało zauważalni w puli zaległości alimentacyjnych i kar za jazdę bez biletu. Niewielki jest także ich udział w nieuregulowanych płatnościach za wywóz nieczystości, dostawę paliw, ale także w nieopłaconych rachunkach telefonicznych, ubezpieczeniach czy nieuregulowanych poręczeniach kredytu.

Wpisane do BIG InfoMonitor zaległości częściej mają kobiety, wśród dłużników po 65 roku życia jest ich 53 proc. I jest to wyjątek, bowiem wśród ogółu niesolidnych dłużników przeważają mężczyźni, których jest 62 proc.

Najwięcej dłużników na Śląsku, ale najgorzej sytuacja wygląda w woj. kujawsko-pomorskim

Zdecydowanie najwięcej nierzetelnych dłużników seniorów mieszka na Śląsku - ze 125 tys. ponad 20 tys. ma śląski adres. Seniorzy Ślązacy mają do zwrotu 316,3 mln złi drugą pod względem średniej wartości zaległość na osobę - prawie15,8 tys. zł. Kolejne jest Mazowsze z liczbą dłużników seniorów 15,3 tys. oraz zaległością bliską 200 mln zł. Trzecie to woj. dolnośląskie, w którym zamieszkuje 12,6 tys. nierzetelnych dłużników seniorów z kwotą 154,4 mln zł nieuregulowanych zobowiązań. Dalej plasują się Wielkopolska - 10,6 tys. dłużników i 143,5 mln zł zaległości oraz woj. łódzkie w którym, choć mniej dłużników - 9,9 tys., to jednak zaległość wyższa, bo 149 mln zł. Jeśli chodzi o największy przeciętny dług, to mają go seniorzy z Pomorza - niemal 17 tys. zł.

Statystycznie na 1000 dorosłych mieszkańców poszczególnychwojewództw najgorzej płatności seniorów przedstawiają się jednak w woj. kujawsko-pomorskim.Tu na 1000 osób w wieku powyżej 65 roku życia 28 znajduje się w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor. Na drugiej pozycji ex equo znajdują się woj. zachodniopomorskie i dolnośląskie 27 osób starszych na 1000ma kłopot z regulowaniem różnego rodzaju płatności, czwarta pozycja przypada Ziemi Lubuskiej i Śląskowi (26 osób na 1000). Dalej są woj. pomorskie i łódzkie -po 23 osoby z zaległościami. Następnie warmińsko-mazurskie i wielkopolskie, gdzie takich dłużników jest 21 na każde 1000. W pozostałych województwa liczba niesolidnych dłużników nie przekracza 20. Najlepiej wypadają seniorzy z Podlasia i Podkarpacia, gdzie jest ich jedynie 11 na 1000 mieszkańców w swojej kategorii wiekowej.

Rzetelność płatnicza osób starszych w poszczególnych województwach jest bardzo zbliżona do tego jak przedstawia się to zachowanie dla ogółu mieszkańców. Tutaj również na plus wyróżnia się wschodnia i południowo-wschodnia część Polski, a negatywnie północ, zachód i południowy-zachód kraju.

*dane na koniec 2015 r.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor(BIG InfoMonitor)

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki